O projekcie

Celem projektu FOODBIZ jest promowanie umiejętności i kompetencji zwiększających szansę na zatrudnienie młodzieży akademickiej poprzez ich aktywny udział w działaniach projektowych. Pozwoli im to na:

a) zdobywanie wiedzy związanej z szerokim kontekstem projektu;

b) zapoznanie się z powiązaniami pomiędzy przedsiębiorstwami i innymi zainteresowanymi stronami w regionie, w którym znajduje się uniwersytet;

c) poznanie mocnych stron i potencjału gospodarczego regionu w kontekście turystyki, w tym turystyki rolno-spożywczej;

d) przenalizowanie i ocenę własnych kompetencji, motywacji i ambicji;

e) przyczynienie się do rozwoju lokalnej społeczności i tworzenia miejsc pracy.

FOODBIZ wspiera ponadto innowacyjność oraz kreatywność młodzieży akademickiej i wszystkich podmiotów zaangażowanych w projekt: projekt ma na celu promowanie współtworzenia wiedzy między studentami, podmiotami gospodarczymi, naukowcami/uniwersytetami, innymi zainteresowanymi stronami oraz decydentami na rzecz rozwoju lokalnego w kontekście turystyki, w tym turystyki rolno-spożywczej.

Kontekst

Ostatnio opublikowane wytyczne Komisji Europejskiej zatytułowane „Żywność i gastronomia jako elementy regionalnych strategii innowacji” (Cavicchi and Ciampi-Stancova, 2016) podkreślają rolę, jaką rolnictwo i sektor horeca mogą odgrywać dla zrównoważonego rozwoju regionów. Rozpatrywane łącznie sektory rolny i spożywczy odpowiadają obecnie za 30 milionów miejsc pracy (13,4% całkowitego zatrudnienia) i 3,5% całkowitej wartości dodanej brutto (GVA) w UE-28 (Eurostat 2014). W 2012 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Unii Europejskiej uznał, że regionalne łańcuchy wartości związane z produkcją żywności oraz międzysektorowe powiązania procesów produkcyjnych mają istotny wpływ na rozwój regionalny. Inicjatywy i projekty realizowane na szczeblu lokalnym i regionalnym potwierdzają ogromny potencjał żywności w przyczynianiu się do tworzenia miejsc pracy, dobrobytu społecznego oraz aktywności kulturalnych i zdrowotnych. Strategie przyjmowane w sektorze turystycznym biorące pod uwagę sektor żywnościowy stają się znaczącymi instrumentami rozwoju regionalnego, zwłaszcza ze względu na potencjalną dźwignię występującą między produktami z dwóch sektorów (Hall et al. 2005), co w konsekwencji przekłada się na tworzenie nowych przedsiębiorstw i zwiększenia podaży pracy. Żywność jest również częścią niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jak stwierdza WTO (2012) jest ona niezwykle głęboko osadzona w lokalnej tożsamości.

Pomimo dużego potencjału i prowadzonej polityki na rzecz rozwijania turystyki powiązanej z sektorami rolno-spożywczym i żywnościowym, wdrażanie działań napotyka poważne problemy, takie jak trudny dialog między heterogenicznymi interesariuszami, którzy często kierują się odmiennymi wartościami; odczuwalny jest również brak szkoleń i właściwego planowania biznesowego. Niedostatki stwierdza się również w obszarze finansów, kapitału ludzkiego, umiejętności i doświadczenie producentów żywności i lokalnych graczy turystycznych (Verbole 2003; Saxena et al. 2007); obserwuje się również wysokie niedopasowanie umiejętności pomiędzy a potrzebami szeroko rozumianego sektora.

W ramach podejścia socjoekologicznego, które jest szczególnie istotne w sektorach, w których środowisko i siła społeczności odgrywają kluczową rolę w rozwoju lokalnym, instytucje szkolnictwa wyższego mogłyby inicjować i sprzyjać procesom uczenia się, w szczególności poprzez skupienie się na roli studentów.

Wyzwanie

Uczniowie szkół wyższych mogą być traktowani jako kluczowi gracze w procesie implementowania innowacji i tym samym mogą stać się spoiwem pomiędzy działalnością badawczą, biznesem i rozwojem lokalnym. Młodzież akademicka jest synonimem wykształconej siły roboczej przyszłości, żeby jednak w pełni wykorzystać szansę na rynku pracy powinna ona nabyć umiejętności adekwatne do realizowania wyzwań tegoż. Składają się na to umiejętności typowo akademickie (kursy dotyczące umiejętności miękkich, wsparcia rozwoju zawodowego i poradnictwa zawodowego, kursów przedsiębiorczości itp.), ale również kontekst społeczny, synergiczne relacje z przedsiębiorstwami i pozostałymi interesariuszami.

Projekt Projekt ma na celu wdrożenie aktywności, w których młodzież akademicka w ramach swoich grup studenckich implementuje wiedzę pozyskaną z całego przekroju struktury społecznej regionu i odwrotnie. W ten sposób współtworzy z innymi podmiotami zaangażowanymi w projekt nowe zasoby wiedzy i innowacje. Kluczowym elementem projektu jest zatem koncepcja współtworzenia, która ma miejsce, gdy wszystkie zaangażowane strony uczestniczą w dialogu, ponadto wzajemne zrozumienie i wspólne cele.