Podręcznik FOODBIZ

Podręcznik FOODBIZ zawiera:

– podstawy metodyki, której zastosowanie do działań w ramach projektu, ma na celu zaangażowanie zainteresowanych stron i promowanie ich aktywnego wkładu w zakresie wzmocnienia znaczenia żywności i gastronomii dla budowania marki regionu i w konsekwencji jego rozwoju oraz wzmocnienie roli uniwersytetów jako partnerów kształcących studentów do roli innowatorów zatrudnianych w firmach, w tym w start-upach, wzmacniając ich kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;

– formaty i narzędzia umożliwiające stosowanie opracowanej metodyki;

– procedury identyfikacji luk w procesie edukacji oraz ugruntowanie mechanizmów odpowiadających na potrzeby edukacyjne za pomocą zindywidualizowanych możliwości uczenia się na żądanie;

– uwagi dotyczące wspierania studentów szkół wyższych w ich przyszłym przejściu między edukacją a rynkiem pracy (również poprzez przedsiębiorczość i intraprzedsiębiorczość), mające na celu zwiększenie świadomości studentów szkół wyższych w zakresie ich potencjału jako przyszłych pracowników i przedsiębiorców.

Pobierz podręcznik FOODBIZ!